Algemene voorwaarden

METAALUNIEVOORWAARDEN
Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOOR-WAARDEN, gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014.

Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

U kunt de Algemene voorwaarden downloaden in PDF-formaat.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die een lid van Koninklijke Metaalunie doet, op alle overeenkomsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaalunielid aanbieder dan wel leverancier is.

1.2. Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aange-duid als opdrachtnemer. De wederpartij wordt aangeduid als op-drachtgever.

1.3. Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

1.4. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door Me-taalunieleden.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

2.3. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting en ver-pakking.

2.4. Als opdrachtgever de aanbieding van opdrachtnemer niet aan-vaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in reke-ning te brengen.

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt opdracht-nemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigen-dom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwer-pen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke.

3.2. De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdracht-gever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn ge-bracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelij-ke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer niet worden ge-kopieerd, gebruikt of aan derden getoond. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer per overtreding van deze bepaling een direct op-eisbare boete verschuldigd van € 25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

3.3. Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als be-doeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden ge-vorderd.

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en in-formatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen betrek-king hebben op de opdracht.

4.2. Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

4.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode worden door opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.

5.2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.

5.3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is be-reikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de nood-zakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is vol-daan.

5.4. a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan opdracht-nemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringspe-riode vaststelde, kan hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die hij nodig heeft om de opdracht on-der deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamhe-den niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden in-gepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b. Als er sprake is van meerwerk worden de levertijd en/of uit-voeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) le-veren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra zijn plan-ning dit toelaat.
c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door op-drachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode ver-lengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uit-gevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane vertraging.

5.5. Opdrachtgever is gehouden alle kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uitvoe-ringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen.

5.6. Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

Artikel 6: Risico-overgang
6.1. Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer, conform Incoterms 2010. Het risico van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter be-schikking stelt aan opdrachtgever.

6.2. Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen opdracht-gever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

6.3. Als sprake is van inruil en opdrachtgever in afwachting van afle-vering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdrachtne-mer. Als opdrachtgever de in te ruilen zaak niet kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst werd ge-sloten, kan opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1. Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende facto-ren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever doorberekenen.

7.2. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de on-derstaande momenten te voldoen:
a. als de prijsstijging zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

Artikel 8: Overmacht
8.1. Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplich-tingen op te schorten als hij door overmacht tijdelijk is verhinderd zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtgever na te ko-men.

8.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers van opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde transporteurs niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, stroomstoring, verlies, diefstal of verloren gaan van gereed-schappen of materialen, wegblokkades, stakingen of werkonder-brekingen en import- of handelsbeperkingen.

8.3. Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke in-gang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de verplich-tingen dat nog niet is nagekomen.

8.4. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmo-gelijk is of wordt, zijn beide partijen gerechtigd om de overeen-komst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

8.5. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.

Artikel 9: Omvang van het werk
9.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ont-heffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is ver-plicht op eerste verzoek van opdrachtnemer een afschrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden.

9.2. In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, met-sel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel-werk of ander bouwkundig werk;
b. de kosten voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of an-dere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken;
d. de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval;
e. reis- en verblijfkosten.

Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of min-derwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen-stemt met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken.

10.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende facto-ren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende fac-toren die golden op het moment van het sluiten van de overeen-komst.

10.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer op een van de onderstaande momenten te voldoen:
a. als het meerwerk zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

10.4. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk over-treft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer.

Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaam-heden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan ver-richten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:
a. gas, water en elektriciteit;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

11.2. Opdrachtgever draagt het risico en is aansprakelijk voor schade in verband met verlies, diefstal, verbranding en beschadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en derden, zoals ge-reedschappen, voor het werk bestemde materialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeenge-komen plaats.

11.3. Opdrachtgever is gehouden zich adequaat te verzekeren tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever dient daarnaast te zorgen voor verzekering van het werkrisico van te gebruiken materieel. Opdrachtgever dient opdrachtnemer op eerste verzoek een kopie van de betreffende verzekering(en) en een bewijs van betaling van de premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtgever verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter verdere behandeling en afwikkeling.

11.4. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden van dit artikel niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werk-zaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van opdrachtnemer dit toelaat. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle voor op-drachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende geval-len:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft mee-gedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft ge-maakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. als opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van klei-ne gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan op-drachtnemer. Opdrachtgever dient opdrachtnemer in de gele-genheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het werk.

Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is opdrachtnemer gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

13.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of ten behoeve van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

13.3. Als opdrachtnemer om welke reden dan ook geen beroep toe-komt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot schadever-goeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw) van de op-drachtsom van dat onderdeel of die deellevering.

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer ver-staan stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten. Opdrachtgever kan zich indien mogelijk tegen deze schade verzekeren;
b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. Opdrachtgever kan zich desgewenst tegen deze schade verzekeren;
c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van op-drachtnemer.

13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdrachtnemer gele-verde producten en/of materialen. Opdrachtgever is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden schade waaron-der de (volledige) kosten van verweer te vergoeden.

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdrachtne-mer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

14.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur. Kiest opdrachtnemer voor het alsnog deugdelijk uit-voeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en het tijdstip van uitvoering. Bestond de overeengekomen prestatie (mede) uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverd materiaal, dan dient opdrachtgever voor eigen rekening en risico nieuw ma-teriaal aan te leveren.

14.3. Onderdelen of materialen die door opdrachtnemer worden her-steld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem wor-den toegezonden.

14.4. Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten.

14.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegen-heid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

14.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan.

14.7. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– installatie, montage, wijziging of reparatie door opdracht-gever of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door opdrachtgever;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
– geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering;
– het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

14.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van overeen-komstige toepassing bij eventuele aanspraken van opdrachtge-ver op grond van wanprestatie, non-conformiteit of welke andere grondslag dan ook.

14.9. Opdrachtgever kan rechten uit hoofde van dit artikel niet over-dragen.

Artikel 15: Klachtplicht
15.1. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ont-dekken schriftelijk bij opdrachtnemer heeft geklaagd.

15.2. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het factuur-bedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de beta-lingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. Als de betalingstermijn langer is dan dertig dagen, moet opdrachtge-ver uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum schriftelijk heb-ben geklaagd.

Artikel 16: Niet afgenomen zaken
16.1. Opdrachtgever is verplicht na afloop van de levertijd en/of uit-voeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.

16.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die redelijker-wijs van hem kan worden verwacht teneinde opdrachtnemer tot aflevering in staat te stellen.

16.3. Niet afgenomen zaken worden voor rekening en risico van op-drachtgever opgeslagen.