Privacy

Wij respecteren de privacy van onze bezoekers, relaties en opdrachtgevers. We zorgen dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld en alleen wordt gebruikt in het kader van onze dienstverlening. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt altijd op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Ons privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door relaties en opdrachtgevers verstrekte persoonlijke informatie en het gebruik van onze website.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake onze dienstenverlening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, met inbegrip het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand. Als u een contact- of aanmeldformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

Welke gegevens verzamelen wij

Wij verzamelen contactgegevens zoals uw naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en IP-adres. Daarnaast verzamelen we gegevens over eerdere offertes en overeenkomsten alsmede het gebruik van onze diensten. We houden ook bij wanneer en waarover we met u hebben gesproken. Stuurt u ons een e-mail of neemt u contact met ons op, dan worden uw naam, e-mailadres, IP-adres en de inhoud van de conversatie bewaard zolang als nodig is voor de beantwoording en afhandeling daarvan.

Voor het analyseren van het gebruik van de INNOCOL website maken wij gebruik van Google Analytics. Wij verkrijgen hiermee gegevens zoals IP-adres van uw internetaansluiting, datum en tijdstip van uw bezoek en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Daarnaast gebruiken wij deze informatie om onze website te monitoren en verbeteren. Waar mogelijk zullen wij deze gegevens anonimiseren. Geanonimiseerde gegevens bewaren wij zo lang als ze relevant zijn.

Gegevensverstrekking aan derden

Uw gegevens worden nimmer gedeeld met andere partijen of instanties voor zover dit niet nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening. INNOCOL geeft uw persoonlijke gegevens alleen vrij zonder uw toestemming als dit wettelijk noodzakelijk is of als er voldoende aanwijzingen zijn dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wetten of juridische bepalingen zoals die van toepassing zijn op INNOCOL of haar website, de rechten of bezittingen van INNOCOL en haar website te beschermen en verdedigen, en in dringende gevallen de persoonlijke veiligheid van onze relaties, website of het publiek te beschermen. Vrijgaven van persoonlijke gegevens zal uitsluitend worden vrijgegeven als dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan en na zorgvuldige afweging met belanghebbende.

Soms moeten we uw persoonsgegeven delen met andere partijen omdat wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken of een overeenkomst met u uit te voeren. Daarnaast maken we gebruik van systemen of diensten van partners en leveranciers waarbij het mogelijk is dat deze partij toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Deze partners en leveranciers zorgen voor de juiste waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging. Waar nodig zijn contractuele afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

  • Cookie leveranciers (zie onze cookieverklaring).
  • Toeleveranciers en dienstverleners.
  • Samenwerkende partners
  • Betaling dienstverleners
  • Consultants

Om die dienstverlening te verlenen kan INNOCOL uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). INNOCOL doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de beveiliging, opslag en het gebruik van persoonsgegevens.

Hoe beveiligen wij uw gegevens

Wij beschermen uw gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang of publicatie, wijzigingen of vernietiging. Binnen het bedrijf worden gegevens opgeslagen op opslagmedia met wachtwoordbeveiliging en waar mogelijk twee staps verificatie (2FA) en beperkte toegang. Uw gegevens worden bewaard en verwerkt in Nederland. Backups van persoonsgegevens worden daarnaast versleuteld bewaard in gecertificeerde datacenters in Nederland.

Voor zover partners en leveranciers toegang moeten hebben tot uw gegevens, zorgen wij dat dit veilig gebeurt. De betreffende partner of leverancier ontvangt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn in het kader van de dienstverlening. Wij vermelden expliciet dat deze gegevens adequaat beveiligd dienen te worden. Waar nodig zijn contractuele afspraken vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Inzage, correctie en het recht om vergeten te worden

Als bestaande relatie heeft u het recht tot inzage in uw gegevens. Indien uw gegevens in onze administratie onjuistheden bevat, kunt u deze laten wijzigen. Wilt u weten hoe u bij INNOCOL geregistreerd staat en met welke gegevens, stuur dan een e-mail naar [email protected].

U heeft het recht om vergeten te worden. Dat betekent dat u ons kunt vragen om uw gegevens uit ons klantenbestand te verwijderen. In bepaalde situaties kunnen wij niet aan uw verzoek voldoen. Zo zijn we bijvoorbeeld verplicht om financiële informatie 7 jaar te bewaren. Als we geen gehoor kunnen geven aan uw verzoek, informeren wij u over de reden.

CloudFlare

Om onze website en achterliggende systemen te beschermen tegen online beveiligingsrisico’s, wordt de DNS van onze website omgeleid via CloudFlare. CloudFlare verzamelt geen gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van onze website.

De verkeersgegevens worden door CloudFlare opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben CloudFlare niet toegestaan deze verkeersgegevens aan derden te verstrekken. Verkeersgegevens kunnen alleen door CloudFlare aan derden worden verstrekt indien CloudFlare hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens CloudFlare verwerken.

CleanTalk

Om de contact en aanmeldformulieren op onze website te beschermen tegen SPAM maken wij gebruik van CleanTalk. De verkeersgegevens worden door CleanTalk opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben CleanTalk niet toegestaan deze verkeersgegevens aan derden te verstrekken. Verkeersgegevens kunnen alleen door CleanTalk aan derden worden verstrekt indien CleanTalk hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens CleanTalk verwerken.

Websites van derden

Op onze website kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Ons privacybeleid is op die websites niet van toepassing. INNOCOL draagt ook geen enkele verantwoordelijkheid van de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Lees daarom altijd het privacybeleid van de website die u bezoekt.

Wijzigingen privacybeleid

Op basis van nieuwe ontwikkelingen kunnen de teksten van deze website en het privacybeleid door ons worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van nieuwe wet- en regelgeving. Het verdient daarom aanbeveling ons privacybeleid met enige regelmaat te raadplegen.

Vragen en opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan horen we die natuurlijk graag. Laat het ons gerust weten via het contactformulier of stuur een e-mail naar [email protected].